تاريخ روز : جمعه 17 اردیبهشت 1400

بیمه زندگی خاورمیانه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت به مجمع 1399آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگیخاورمیانه (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵

بدینوسیله از کلیهسهامداران محترم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) دعوت می‌شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در ساعت 9:30 صبح روز سه‌شنبه مورخ 31/04/1399 در سالن تلاش به نشانی: تهران، خیابانولیعصر(عج)، پائین‌تر از چهارراهپارک‌وی، مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. سهامداران یاوکلای قانونی ایشان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می‌توانند در روز شنبه مورخ 28/4/1399از ساعت 8:30 الی 16:30 به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران،خیابان خالداسلامبولی (وزراء)، خیابان هفتم، شماره 10، طبقه چهارم مراجعه نمایند. همراه داشتن اصل کارت ملی برایسهامداران و نمایندگان قانونی آنها و همچنین معرفی‌نامه در سربرگ همراه با شماره ثبتو شناسه ملی با مهر و امضاء مجاز شرکت، برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۱۳۶۳۲02 تماس حاصل فرمایید.

دستور جلسه:

1.      استماع گزارش هیأت‌مدیره،حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398

2.      اتخاذ تصمیمدرباره تصویب صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی فوق‌الذکر

3.      انتخاب حسابرس وبازرس قانونی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹9 وتصویب حق‌الزحمه ایشان

4.      تعیین پاداشاعضاء هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹8

5.      تعیین حق حضوراعضاء غیرمؤظف هیأت‌مدیره برای سال مالی ۱۳۹9

6.      انتخاب روزنامهکثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

7.      انتخاب اعضای هیأت‌مدیرهبه مدت دو سال

8.      انتخاب آکچوئراصلی و علی‌البدل

9.      سایر مواردی کهدر صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

 

لازم بذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگامورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی به انضمام رونوشت آن می‌باشند. ضمناًبهمراه داشتن اصل معرفی‌نامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی بامهر و امضاء مجاز شرکت الزامی است.

هیأت‌مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)