تاريخ روز : دوشنبه 11 مهر 1401

بیمه زندگی خاورمیانه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اعمال افزایش سرمایه 9 درصدیبه اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می‌رساند که افزایش سرمایه از 2.200.000.000.000 ریال به 2.400.000.000.000 ریال ثبت گردیده و در تاریخ 1401/06/30 ادغام توسط سپرده‌گذاری مرکزی صورت گرفته است و در پرتفوی سهامداران محترم اعمال گردیده است.