تاريخ روز : چهارشنبه 14 خرداد 1399

بیمه زندگی خاورمیانه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمانبندی پرداخت سودزمانبندی پرداخت سود سهام 12 ماهه منتهی به اسفند 1397
سود سهامداران تا 5.0000.000 سهم در تاریخ 1398/05/26 واریز خواهد شد.
سود سهامداران از 5.000.001 تا 10.000.000 سهم در تاریخ 1398/06/02 واریز خواهد شد.
سود سهامداران از 10.000.001 تا 20.000.000 سهم در تاریخ 1398/06/16 واریز خواهد شد.
سود سهامداران از 20.000.001 تا 60.000.000 سهم در تاریخ 1398/06/30 واریز خواهد شد.
سود سهامداران بیش از 60.000.000 سهم در تاریخ 1398/07/13 واریز خواهد شد.