تاريخ روز : جمعه 17 اردیبهشت 1400

بیمه زندگی خاورمیانه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمانبندی پرداخت سودزمانبندی پرداخت سود سهام 12 ماهه منتهی به اسفند 1398
سود سهامداران تا 1.0000.000 سهم در تاریخ 1399/05/05 واریز خواهد شد.
سود سهامداران از 1.000.001 تا 5.000.000 سهم در تاریخ 1399/07/06 واریز خواهد شد.
سود سهامداران از 5.000.001 تا 10.000.000 سهم در تاریخ 1399/08/06 واریز خواهد شد.
سود سهامداران بیش از 10.000.000 سهم در تاریخ 1399/09/16 واریز خواهد شد.